Jaký alkohol tester vybrat?

Alkohol lidi provází po tisíce let a je trvale zapsán do běžného života většiny z nás. Představuje doplnění setkání s přáteli nebo rodinou, slavnostních večeří nebo oslav. Je však nutné myslet na to, že dokonce i malé množství alkoholu může vést k tomu, že nejsme schopni vykonávat některé činnosti tak efektivně, jako před konzumací. Nezapomínejme na to, že působení alkoholu narušuje psychomotoriku, oslabuje reakce organismu na vnější impulzy a zpomaluje reflexy.

V případě některých činností, jako je na příklad řízení auta nebo plnění profesních povinností, je otázka obsahu alkoholu v organismu právně upravena a jeho překročení může mít nepříjemné následky. Obzvláště nebezpečné a nezodpovědné je řízení vozidel pod vlivem alkoholu. Dokonce i jeho malé množství může vést k tomu, že se řízení stane velmi nebezpečným nejen pro řidiče, ale také pro další účastníky provozu. Proto je tak důležitá kontrola stavu organismu za situace, kdy si jím nejsme jisti. Vyplatí se ujistit se, že další den po propitém večírku můžeme správně vykonávat služební povinnosti nebo že se po večeři se sklenkou vína není lepší vrátit domů taxíkem. Umožňují to alkohol testery, které jsou čím dál oblíbenějším zařízením v domácnostech, pracovních závodech a začínají být pozitivně spojovány se zodpovědným přístupem a ne s policejní kontrolou a záchytkou.

Alkoholtestery

Jak alkohol tester měří obsah alkoholu v krvi?

 • Alkoholtester přímo měří koncentraci alkoholu ve vydechovaném vzduchu – parametr BrAC (ang. Breath Alcohol Concentration), který se nejčastěji vyjadřuje v miligramech na decimetr krychlový (mg/dm3).
 • Obsah alkoholu v krvi BAC (ang. Blood Alcohol Concentration) - je poměrný k jeho koncentraci ve vydechovaném vzduchu a vyjadřuje se v promile (‰).
 • Úřední jednotka, tedy promile (‰) - je používána v právních předpisech. Připouští se řízení automobilu, pokud obsah alkoholu v krvi nepřekračuje 0,0‰.
 • Stav po požití alkoholu - je definován mezi 0,2 a 0,5‰, nad 0,5‰ je definován jako stav opilosti.
 • Alkohol testery určené pro konkrétní zemi - normy, podle kterých se přepočítává BrAC na BAC, jsou závislé na předpisích v dané zemi, proto je velmi důležitý nákup alkohol testeru určeného pro konkrétní trh - výsledky se mohou lišit dokonce o 15%!
 • Přepočet - na příklad používaný přepočet je 2,100. Pokud je ve vydechovaném vzduchu naměřena koncentrace 0,3mg/dm je obsah v krvi vypočítán jako 0,3 * 2,100 = 0,63‰.

Důležitá informace
Je bezpodmínečně nutné mít na paměti, že obsah alkoholu v krvi má vliv na mnoho faktorů a nelze se řídit zásadou opakování („pokud jsem naposledy po vypití piva měl 0,1‰ , můžu když vypiji další za hodinu řídit auto”).

Obsah alkoholu v organismu ovlivňují:

 • množství požitého alkoholu
 • doba po požití poslední dávky
 • konzumace potravy před, během a po pití alkoholu (jezení zpomaluje jeho vstřebávání)
 • pití nealkoholických nápojů, které ovlivňují obsah vody v organizmu
 • obecný stav organismu a jeho metabolismus
 • pohlaví
 • hmotnost
 • jiné faktory

Výběr alkohol testeru

Na trhu je dostupných mnoho modelů v cenách od několikaset po několik tisíc korun. Liší se druhem použitého senzoru, přesností měření, rozsahem měření, kvalitou provedení a přídavnými funkcemi, které zdokonalují používání zařízení. Klíčový význam má druh použitého senzoru a jeho kvalita. V alkohol testerech se používají senzory, které se liší fyzikální podstatou svého fungování. Odlišují se tři druhy senzorů vyjmenované v tabulce níže.

 • Polovodičové

  Polovodičové

  Na povrchu elektrody oxidují výpary alkoholu, což vede k nárůstu vodivosti polovodičové součástky, poměrně ke koncentraci alkoholu. Nevýhodou tohoto řešení je citlivost na jiné látky (např. nikotin, aceton nebo uhlovodíky), které mohou způsobit, že měření bude klamné. Je to nejjednodušší a nejlevnější typ senzoru používaný v jednoduchých zařízeních pro každodenní použití s ohledem na příznivý poměr kvality a přesnosti měření k nízké ceně. Jde o nejoblíbenější druh senzoru.

 • Elektrochemické

  Elektrochemické

  Alkohol obsažený ve vzorku vydechovaného vzduchu reaguje s povrchem elektrody pokrytým např. dichromanem draselným nebo manganistanem draselným. Ve výsledku oxidace vzniká pod vlivem alkoholu kyselina octová, což vede k uvolnění elektronů z povrchu elektrody, začíná proudit proud s intenzitou poměrnou ke koncentraci alkoholu. Elektrochemické senzory se používají v alkoholtesterech vyšší třídy určených jak pro soukromý trh, tak i k využití službami veřejného pořádku, např. v alkoholtesterech využívaných policií. Největší výhodou tohoto řešení je velmi vysoká selektivita ve vztahu k alkoholu a mizivý vliv jiných látek na jeho měření.

 • Spektrofotometrické

  Spektrofotometrické

  Jde o nejpokročilejší senzory využívané k měření obsahu alkoholu v lidském organismu. Měří se absorpce elektromagnetického záření v infračerveném spektru, která je charakteristická pro různé látky, také pro alkohol. Používají se jen v stacionárních zařízeních pro potřeby státního zastupitelství a soudů, umožňují nejpřesnější měření obsahu alkoholu.

Při výběru alkohol testeru je nutné zamyslet se, za jakým účelem má být zakoupen a jak bude využíván. Pokud se má jednat o hračku na večírek uvádějící přibližný výsledek, stačí základní model AL-5500. Pokud ale bude na výsledku záviset, jestli sednout za volat, bude se hodit alkohol tester s větší přesností a opakovatelností výsledků. Pro sporadickou kontrolu se hodí model alkohol testeru AL-7000, který je vybaven modulem kontrolujícím stav senzoru a informující o nutnosti kalibrovat zařízení. Provádění důkladných a častých testů už bude vyžadovat použití alkohol testeru s elektrochemickým čidlem. Za pozornost stojí model PRO X-5, který zajišťuje dobrou přesnost a dlouhodobé fungování - výrobce doporučuje kalibraci dvakrát méně často než v případě slabších modelů, což ovlivňuje snížení provozních nákladů. Tento model se hodí jak řidičům, tak na příklad pro nahodilou kontrolu zaměstnanců - umožňuje provedení rychlých měření a zároveň kontrolu stavu senzoru tak, aby byly získané výsledky věrohodné. Naprosto jiný přístup přináší model Lion Alcoblow. Jedná se o speciální zařízení pro masovou kontrolu, na příklad na velkém pracovišti nebo během hromadných akcí. Zařízení je beznáustkové, negeneruje tedy další náklady. Tento alkoholtester neuvádí koncentraci alkoholu v organismu, pouze velmi rychle určí, jestli se vůbec nevyskytuje, je na nízké nebo vysoké úrovni. Pro speciální účely a důkladnou kontrolu je nezbytné použití alkohol testeru s atestem, takového, jaký používá obecně policie Dräger Alcotest 7510.

POZOR!
Dodržení všech zásad správného používání alkohol testeru zajistí jeho dlouhodobý provoz a dosažení správných výsledků v hranicích měřící přesnosti daného modelu alkohol testeru.

Elektrochemický alkohol tester

Při používání alkohol testeru je nutné myslet na dodržování několika základních pravidel, které umožní dlouhodobé používání alkohol testeru a dosažení věrohodných výsledků testů.

 • Všechny alkohol testery vyžadují občasnou kalibraci, edy opětovné nastavení vzorových údajů shodně s pokyny výrobce (vždy po určeném počtu měření, minimálně jednou za maximální čas - nejčastěji 200 měření, nejméně jednou za 6 měsíců v případě polovodičových alkoholtesterů a 500 měření nebo co 12 měsíců v případě elektrochemických).
 • Zanedbávání kalibrování může vést k poškození senzoru a nutnosti jeho výměny za novou.
 • Alkohol tester nepoužívejte bezprostředně po konzumaci alkoholu bez ohledu na množství, je nutné počkat nejméně 20 minut, zbytky alkoholu nacházející se v ústní dutině mohou vyvolat překročení měřícího rozsahu a trvale poškodit senzor.
 • Vyvarujte se vdechování výparů jiných látek, na příklad cigaretového kouře, ty také mohou alkoholtester poškodit, po vykouření cigarety také počkejte minimálně několik minut s provedením měření alkoholtesterem (obzvláště v případě zařízení s polovodičovým senzorem).
 • Doporučuje se vypláchnutí úst čistou vodou před provedením zkoušky.
 • Každé měření ovlivňuje opotřebení senzoru - vyvarujte se provádění zbytečných měření.
 • Neskladujte alkohol tester spolu s materiály obsahujícími alkohol.
 • Neskladujte alkohol tester během zimního období v autě - zkoušky musí být prováděny při pokojové teplotě.
 • Kontrolujte stav baterií a používejte pouze kvalitní, značkové alkalické baterie. Je nutné vyměnit všechny baterie najednou.
 • Důležité informace o používaní alkohol testeru
 • Každý alkohol tester je jen měřící nástroj a jeho měření je zatíženo chybou, může se také kdykoliv poškodit.
 • Vždy provádějte sérii tří měření s rozestupem 15 minut, umožní to stanovit, jestli má obsah alkoholu v organismu růstovou nebo klesající tendenci.
 • Přesný výsledek měření zajišťují jen atestované alkohol testry legalizované oprávněnou institucí, takovéto zařízení musí absolvovat pravidelné zkoušky a kalibrování.
 • Po konzumaci alkoholu nikdy neberte měření alkohol testeru jako závazné a opravňující např. k řízení auta, pokud se uvedený výsledek pohybuje v přípustné normě, ale blíží se k její hranici.
 • Výrobce, distributor a prodejce alkohol testeru za výsledek zkoušky právně nezodpovídají.

Nabídka

KONTAKT

Nabídka

Zobrazit vše
Žádné výsledky hledání.

Roztřídit

Vytvořte si bezplatný účet aby ukládat si oblíbené položky.

Přihlaste se