VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky obchodní firmy Spy Shop Sp. z o.o., se sídlem ul. Romualda Traugutta 143/1, 50419 Vratislav, 523276622 (IČ), VAT ID PL8992938787 (EU DIČ), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, které vzniknou v souvislosti s kupní smlouvou uzavíranou mezi prodávajícím a jednotlivými kupujícími prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, tak i prostřednictvím telefonické či e-mailové objednávky. Internetový obchod prodávající provozuje na internetové adrese www.spyshop24.cz
 2. Výklad pojmů
  • VOP: všeobecné obchodní podmínky obchodní firmy Spy Shop Sp. z o.o.
  • e-shop: internetový obchod Spy Shop
  • stránky e-shopu: stránky www.spyshop24.cz
  • obchody: kamenné obchody ve Wroclawi, Poznani, Krakowě, Katowicích, Gdyni, Štětíně, Bydhošti, Varšavě
  • prodávající: obchodní firma Spy Shop Sp. z o.o.
  • kupující spotřebitel: kupující fyzická osoba, která není podnikatelem
  • kupující podnikatel: kupující fyzické nebo právnická osoba, podnikající podle živnostenského zákona či jiného zvláštního zákona, a dále státní instituce a organizace.
  • zboží: zboží nabízené, resp. prodávané prostřednictvím stránek e-shopu.
 3. Prodávající provozuje obchody, jejichž adresa je uvedena na stránkách e-shopu v sekci „Kontakt“. Telefonní číslo je pro všechny obchody jednotné 00420 603 345 543.
 4. VOP upravují rozdílně práva a povinnosti pro kupující spotřebitele a rozdílně pro kupující podnikatele
 5. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem se řídí VOP, občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb.a dalšími s nimi souvisejícími právními předpisy.
 6. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem se řídí VOP, občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., zákonem o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. a dalšími s ním souvisejícími právními předpisy.
 7. V případě rozdílných práv a povinností pro kupující spotřebitele a kupující podnikatele jsou tyto upraveny níže ve VOP odlišně.
 8. V případě, že se jedná o stejná práva a povinnosti pro kupující spotřebitele i kupující podnikatele, jsou tito dále v textu jednotně označováni souborně jako „kupující“.
 9. VOP jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy, která je uzavíraná elektronicky na stránkách e-shopu, telefonicky či e-mailem.
 10. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Prodávající uzavřenou kupní smlouvu archivuje po dobu nejméně dvou let od jejího uzavření, nejdéle však po dobu dle příslušných právních předpisů. Kupní smlouva není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Pokud kupující prodávajícího e-mailem nebo telefonem požádá o zaslání archivované kupní smlouvy, prodávající tak učiní bez zbytečného odkladu a zašle ji na e-mailovou adresu kupujícího. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z ustanovení těchto VOP.
 11. Prodávající je plátcem DPH a ke každé akceptované objednávce je povinen vystavit daňový doklad (fakturu).

II. Předmět smluvního vztahu

Předmětem smluvního vztahu mezi prodávajícím na straně jedné a kupujícím na straně druhé, je prodej zboží. Seznam nabízeného zboží se nachází na stránkách e-shopu.

III. Způsob objednávání, akceptace objednávky

 1. Stránky e-shopu obsahují seznam (katalog) zboží, který je nabídkou k uzavření kupní smlouvy a zároveň návrhem na dodání zboží za určenou kupní cenu.
 2. Kupující si může zboží z tohoto katalogu objednat
  • kdykoliv prostřednictvím e-shopu,
  • kdykoliv na e-mailové adrese: info@spyshop24.cz,
  • v provozní době obchodu telefonicky na telefonním čísle 00420 603 345 543.

  V objednávce je kupující povinen uvést svou kontaktní e-mailovou adresu. Do doby závazného potvrzení objednávky je kupující oprávněn vstupní údaje uvedené v objednávce kontrolovat a měnit. Údaje uvedené kupujícím v objednávce jsou pro účely smluvního vztahu účastníků kupní smlouvy považovány za úplné, správné a závazné.

 3. Prodávající je povinen neprodleně potvrdit přijetí objednávky kupujícímu formou e-mailu na jeho e-mailovou adresu, uvedenou v objednávce.
 4. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím (kupní smlouva) vzniká okamžikem, kdy prodávající obdrží objednávku.

  K uzavření kupní smlouvy nedojde v případě, pokud před přijetím nabídky kupujícím je objednané zboží buď vyprodané, nebo pokud prodávající ztratí schopnost plnit. V takovém případě není prodávající povinen objednané zboží kupujícímu dodat. O této situaci bude prodávající kupujícího bez zbytečného odkladu informovat na jeho e-mail a navrhne mu náhradní řešení.

 5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady, které kupujícímu vzniknou při uzavření kupní smlouvy v souvislosti s použitím těchto prostředků, si kupující hradí sám.
 6. Kupující je oprávněn prodávajícího požádat, aby mu zásilku se zbožím zaslal bez identifikačních znaků prodávajícího (název společnosti, IČ, sídlo, logo apod.). V takovém případě je prodávající povinen žádosti kupujícího vyhovět a zásilku je povinen odeslat v balení, ze kterého není možné rozpoznat, o jaký druh zboží se jedná a kdo jej zasílá.

IV. Zvláštní režim prodeje

 1. Na některé zboží, které je uvedeno na stránkách e-shopu, se vztahuje zvláštní režim prodeje. Toto zboží je označeno poznámkou "Zvláštní režim prodeje".
 2. Zboží nesoucí označení "Zvláštní režim prodeje" jsou zařízení, která
  • jsou určena výhradně pro studijní účely (zkoumání jejich funkcí, vlastností, použitelnosti apod.),
  • pro přenos informací využívají frekvenční pásma. Jedná se o vysílače, které kupující nesmí bez povolení ČTÚ provozovat na frekvenčních pásmech v ČR a v jiných zemích Evropské unie.
  • lze připojit do elektrické sítě, na telefonní linku nebo do počítače a nemusí splňovat příslušné bezpečnostní standardy a další povinné technické požadavky. Jedná se o výrobky specifikované v Nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na radiová a telekomunikační koncová zařízení.
  • není kupující oprávněn uvádět do provozu ani je dále distribuovat.
 3. Prodávající zveřejňuje k tomuto zboží na stránkách e-shopu informace, které jsou ilustrativní a slouží pouze pro studijní účely. Kupující, který si toto zboží objedná, bere na vědomí jeho charakter, vlastnosti a omezenou použitelnost.
 4. Omezení uvedené v bodě 2. tohoto článku platí nejen na území ČR, ale i v rámci všech zemí EU. V jiných zemích podléhá jejich případný provoz místní právní úpravě.
 5. Pokud toto zboží bude kupující používat k jinému účelu, než je stanovený těmito VOP, prodávající nenese odpovědnost za to, že kupující postupuje v rozporu s těmito VOP.
 6. Toto zboží smí používat k jinému účelu, než je stanovený těmito VOP, pouze kupující, kterým je státní orgán.

V. Kupní cena a platební podmínky

 1. Stránky e-shopu obsahují aktuální ceník zboží. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu za zboží kupní cenu, která je uvedená v ceníku platném v den odeslání objednávky. Veškeré ceny zboží jsou uváděny v českých korunách včetně DPH.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo změny kupní ceny. Pokud k takovéto změně dojde v období od provedení objednávky do doručení (předání) objednaného zboží, platí vždy kupní cena uvedená v objednávce.
 3. Kupující je povinen společně s kupní cenou uhradit prodávajícímu i náklady spojené s doručením zboží, které jsou specifikované v čl. VI. VOP.
 4. Kupující si zvolí při objednávání zboží jeden z následujících způsobů úhrady kupní ceny a nákladů spojených s dodáním zboží:
  • v hotovosti v obchodě - kupující provede úhradu proti převzetí zboží,
  • na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce - kupující provede úhradu v hotovosti při doručení zboží,
  • PayU (on-line platbou) na bankovní účet vedený u České spořitelny, a.s., č. účtu: 000000-2914723319/0800 s variabilním symbolem, který je shodný s číslem objednávky. Po připsání částky na účet bude vystavena faktura, která bude spolu se zbožím odeslána kupujícímu. Povinnost zaplatit kupní cenu tímto způsobem kupující splní okamžikem, kdy bude kupní cena připsána na účet prodávajícího.
  • bezhotovostním převodem na bankovní účet vedený u České spořitelny, a.s., č. účtu: 000000-2914723319/0800 s variabilním symbolem, který je shodný s číslem objednávky. Po připsání částky na účet bude vystavena faktura, která bude spolu se zbožím odeslána kupujícímu. Povinnost zaplatit kupní cenu bezhotovostním převodem kupující splní okamžikem, kdy bude kupní cena připsána na účet prodávajícího.
 5. Prodávající je povinen vystavit na dodané zboží fakturu, která slouží kupujícímu současně i jako dodací list. Fakturu kupující obdrží při převzetí zboží.
 6. Prodávající informuje kupujícího o odeslání zboží e-mailem. Pohyb odesílané zásilky může kupující sledovat podle jejího čísla, které mu prodávající současně sdělí.

VI. Náklady spojené s dopravou zboží a balením

 1. Prodávající je povinen zdarma zabalit zboží do ochranného obalu způsobem obvyklým pro daný způsob přepravy tak, aby se předešlo poškození zboží.
 2. Kupující si zvolí při objednávání zboží jeden z následujících způsobů doručení zboží:
  • osobní převzetí zboží v obchodě,
  • doručení zboží prostřednictvím přepravce Kurýr UPS, za které je prodávající oprávněn kupujícímu účtovat cenu dle sazeb, které prodávající zveřejňuje na stránkách e-shopu v sekci „Doprava a platba“ v návaznosti na to, jaký zvolil kupující způsob platby.

VII. Dodání zboží

 1. Prodávající je povinen zboží doručit na místo, které kupující určil v objednávce. Kupující je povinen objednané zboží převzít. Nepřevezme-li kupující zboží při jeho dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
 2. V případě, že dojde z důvodů na straně kupujícího k opakovanému doručování zboží, nebo k doručování jiným způsobem než byl uveden v objednávce, je kupující povinen uhradit s tím spojené zvýšené náklady.
 3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu a podepsat dodací list, na kterém potvrdí, že zásilku převzal neporušenou, případně uvede zjištěné závady. V případě porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku převzít. Na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nebude brán zřetel.
 4. Prodávající zboží dodává dle dostupnosti a svých provozních možností v co nejkratším termínu
  • v případě bezhotovostní platby nebo PayU obvykle do čtyř pracovních dní od zaplacení kupní ceny,
  • v případě platby na dobírku obvykle do čtyř pracovních dní po přijetí objednávky.
 5. Pro případ, kdy není možné objednané zboží dodat ve shora uvedeném termínu, je prodávající povinen o tom kupujícího bez zbytečného odkladu informovat a navrhnout mu pozdější dodání zboží. V případě, že kupující s pozdějším dodáním zboží nebude souhlasit, má právo od smlouvy odstoupit. 6. Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou zpožděním dodání zboží, které vzniklo vinou přepravce Kurýr UPS.

VIII. Odpovědnost za vady

 1. Prodávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení, jež určuje kupní smlouva. V případě porušení těchto povinností má zboží vady.
 2. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.
 3. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.
 4. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.
 5. Podmínky řádného uplatnění reklamace:
  1. V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne na zboží vada, je kupující oprávněn uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu od jejího zjištění, osobně či písemně, na adrese:

   SPY SHOP
   Pobřežní 249/46
   186 00 Praha 8 - Karlín
   Česká republika
   Tel: 00420 603 345 543
   E-mail: info@spyshop24.cz
   Pojem na obálce: reklamace

   V případě, že se bude jednat o kalibraci alkohol testeru, je třeba zboží zaslat na adresu:

   SPY SHOP
   Pobřežní 249/46
   186 00 Praha 8 - Karlín
   Česká republika
   Tel: 00420 603 345 543
   E-mail: info@spyshop24.cz
   Pojem na obálce: kalibrace

   V reklamaci kupující uvede její důvod (popis vady) a vadu zřetelně označí.

   Prodávající je povinen předat kupujícímu bezprostředně po přijetí reklamace reklamační protokol - potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Pokud kupující opomene v reklamaci uvést, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje, prodávající do reklamačního protokolu uvede, že kupující způsob vyřízení reklamace neurčil a zároveň ho, v souladu s bodem 7. a 8. tohoto článku, o jeho právech poučí. V případě osobního uplatnění reklamace je reklamační protokol vydán ihned, při jiném způsobu reklamace je zaslán kupujícímu e-mailem.

  2. K řádně uplatněné reklamaci je nezbytné, aby kupující současně s uplatněním reklamace u prodávajícího předal reklamované zboží na adrese SPY SHOP Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 - Karlín, Česká republika (v případě zboží, kterým je alkohol tester, na adrese SPY SHOP Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 - Karlín, Česká republika, nebo ho na tuto adresu bez zbytečného odkladu po uplatnění reklamace prodávajícímu odeslal v obalu, který brání jeho poškození při přepravě, čisté a kompletní.

   Zboží v rámci reklamace nelze zaslat prodávajícímu na dobírku – taková zásilka nebude převzata a nebude považována za zaslání zboží prodávajícímu.

  3. Spolu s reklamovaným zboží je kupující povinen prodávajícímu předat, resp. mu odeslat kopii dokladu o koupi, faktury či jiného dokladu, prokazujícího koupi zboží u prodávajícího a uvést svůj kontakt pro e-mailovou nebo telefonickou komunikaci. Současně je povinen prodávajícímu sdělit adresu, kam má být zboží po reklamaci vráceno, případně bankovní spojení, kam má být zaplacena požadovaná sleva, nebo vrácena kupní cena.
  4. V případě, že kupující neuplatní reklamaci výše uvedeným způsobem, nebude mu právo z vadného plnění přiznáno.
 6. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů ode dne jejího řádného uplatnění. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady.
 7. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo
  • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
  • nebo na odstranění vady opravou věci,
  • nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny,
  • nebo odstoupit od smlouvy.

  Provedenou volbu práva nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady ve lhůtě stanovené v bodě 12. tohoto článku či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

  Pokud kupující v oznámení nesdělí, jaké právo si zvolil a pokud tak neučiní ani bez zbytečného odkladu poté, co vadu oznámil, pak může uplatnit práva z vady pouze dle bodu 8. tohoto článku

 8. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo
  • na odstranění vady,
  • nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

  Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nového zboží.

  Neodstraní-li prodávající vadu věci ve lhůtě stanovené v bodě 12. tohoto článku nebo vadu zboží odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

 9. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
  • došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci
  • nebo použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
  • nebo nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím,
  • nebo prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
 10. Bude-li se kupující domáhat práva z vadného plnění a bude-li jeho reklamace uznána jako oprávněná, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Právo na náhradu nákladů účelně vynaložených však musí kupující uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, během které lze vadu zboží vytknout.
 11. Prodávající neodpovídá za vady, pokud
  • kupující zboží poškodil, když ho používal v rozporu s účelem, za jakým bylo zboží vyrobeno,
  • je zboží mechanicky poškozeno,
  • zboží kupující svépomocí neodborně opravoval,
  • došlo ke změně vlastností zboží v důsledku jeho opotřebení, kdy ho kupující nadměrně využíval nebo používal v nevhodných podmínkách,
  • kupující zboží nedostatečně nebo nevhodně udržoval,
  • kupující změnil parametry zboží nebo s ním nevhodně manipuloval,
  • bylo zboží poškozeno živelnou katastrofou,
  • na vady uplatňované reklamací již byla poskytnuta sleva.
 12. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci do 30 dnů od dne. řádného uplatnění reklamace, pokud se s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Prodávající je povinen vystavit kupujícímu po vyřízení reklamace potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně případného potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání.

  Pokud dojde k zamítnutí reklamace, je prodávající povinen své rozhodnutí písemně odůvodnit. Potvrzení o vyřízení reklamace prodávající kupujícímu zašle spolu s reklamovaným zbožím na jím v reklamaci uvedenou adresu.

  Potvrzení o vyřízení reklamace prodávající kupujícímu zašle spolu s reklamovaným zbožím na jím v reklamaci uvedenou adresu.

IX. Záruka

 1. Pro případ, kdy zboží kupuje kupující spotřebitel, prodávající prohlašuje, že záruční doba činí 24 měsíců. Pro případ, kdy zboží kupuje kupující podnikatel, prodávající prohlašuje, že záruční doba činí 12 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.
 2. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.
 3. Záruka v tomto rozsahu se vztahuje pouze pro kupující z České republiky.

X. Nabytí vlastnického práva a přechod nebezpečí škody

 1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží uhrazením celé kupní ceny a nákladů spojených s doručením zboží.
 2. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat.

XI. Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 2. Kupující jako subjekt údajů souhlasí se zpracováním osobních údajů, kterými jsou jeho jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mail a telefonní číslo. Je srozuměn s tím, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a v případě jejich změn je pro účely realizace práv a povinností plynoucích z kupní smlouvy povinen o nich prodávajícího bez zbytečného odkladu informovat.
 3. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje kupující na dobu neurčitou. Kupující je oprávněn kdykoliv svůj souhlas se zpracováním odvolat písemným podáním doručeným prodávajícímu.

XII. Autorská práva

 1. Veškeré texty, obrazové, zvukové a jiné datové soubory, jakož i design stránek e-shopu jsou chráněny zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem.
 2. Bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího nesmí být tyto materiály kopírovány, rozmnožovány, upravovány a dále šířeny v jakékoliv formě. Neoprávněné použití materiálů ze stránky e-shopu bude chápáno jako porušení zákona a neoprávněný zásah do autorských i majetkových práv prodávajícího.

XIII. Cookies

 1. "Cookies" jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které uživateli ulehčí její další používání.
 2. Jako většina internetových stránek, i stránky www.spyshop24.cz používají cookies. Na základě anonymních datových objektů Provozovatel například sleduje celkový počet návštěvníků na těchto stránkách.
 3. Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, nebude moci plně využít některé funkce těchto stránek.

XIV. Právo kupujícího spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu

 1. Kupující spotřebitel je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku do 14 dnů bez udání důvodů. Lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
  • a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
  • b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
  • c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

  K počátku běhu lhůty je přitom nerozhodné, zda zboží převzal sám kupující spotřebitel nebo jím určená třetí osoba, která je odlišná od přepravce.

 2. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a zaslané či předané prodávajícímu Spy Shop Sp. z o.o., se sídlem ul. Romualda Traugutta 143/1, 50419 Vratislav na tuto adresu:

  SPY SHOP
  Pobřežní 249/46
  186 00 Praha 8 - Karlín
  Česká republika
  Tel: 00420 603 345 543
  E-mail: info@spyshop24.cz
  Pojem na obálce: vrácení zboží

 3. V odstoupení je kupující spotřebitel povinen uvést číslo objednávky, datum objednávky a údaj, zda chce vrátit peněžní prostředky jiným způsobem, než jakým je hradil. Kupující spotřebitel může pro odstoupení od smlouvy použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je vystaven na stránkách www.spyshop24.cz/img/cms/cz/pdf/vzorovy_formular_pro_odstoupeni_od_smlouvy.pdf
 • Formulář ke stažení
 • ­

  Formulář odstoupení od smlouvy

  Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy.

 1. Aby byla lhůta pro odstoupení od smlouvy dodržena, postačuje odstoupení od smlouvy odeslat před uplynutím příslušné lhůty stanovené v bodě 1. tohoto článku.
 2. Odstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu Spy Shop Sp. z o.o., se sídlem ul. Romualda Traugutta 143/1, 50419 Vratislav veškeré zboží, které od něho obdržel, a to na adresu SPY SHOP, Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 - Karlín, Česká republika bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy.
 3. Odstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od něho obdržel, včetně nákladů spojených s dodáním zboží. Tato povinnost se netýká nákladů vzniklých v důsledku kupujícím spotřebitelem zvoleného jiného způsobu dodání zboží, než standardního způsobu dodání, nabízeného prodávajícím.

  Pokud kupující spotřebitel prodávajícímu zboží nevrátil, je prodávající oprávněn vrátit všechny platby teprve po obdržení vráceného zboží nebo poté, co kupující spotřebitel prokáže, že zboží odeslal.

  Prodávající použije pro vrácení plateb stejný platební prostředek, kterým kupující spotřebitel platby provedl, pokud kupující spotřebitel výslovně neurčí jinak. Pokud kupující spotřebitel určí pro vrácení platby jiný způsob, nebude prodávající po kupujícím spotřebiteli požadovat v důsledku změny způsobu vrácení platby žádné vícenáklady.

 4. Přímé náklady spojené s vrácením zboží (tedy jiné náklady, než náklady spojené s dodáním), pokud zboží nemůže být z důvodu jeho povahy (velikost) vráceno obvyklou poštovní cestou, ponese kupující spotřebitel. Maximální náklady jsou odhadované ve výši 190,-- Kč.
 5. Vrácené zboží musí být nepoškozené, a řádně zabalené tak, aby bylo schopné dalšího prodeje. Kupující spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty vráceného zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. V případě vrácení poškozeného zboží je prodávající oprávněn po kupujícím spotřebiteli požadovat přiměřenou náhradu škody. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího spotřebitele na vrácení kupní ceny.

XV. Závěrečná ustanovení

 1. V případě, že by se některé z ustanovení VOP ukázalo jako neplatné či nevynutitelné, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti.
 2. Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.
 3. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že byl seznámen s VOP prodávajícího a vyslovuje s nimi souhlas.
 4. V zájmu smluvních stran je řešit veškeré stížnosti mimosoudní dohodou. V případě, že se kupující spotřebitel domnívá, že byla jeho práva prodávajícím porušena, může se obrátit se svou stížností na prodávajícího prostřednictvím e-mailové adresy info@spyshop24.cz. Prodávající provede na základě zaslané stížnosti interní šetření a zjistí podstatné okolnosti, které se k dané věci váží. Prodávající zašle zprávu s výsledkem šetření kupujícímu spotřebiteli na jeho e-mailovou adresu nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí stížnosti. V případě, že prodávající zjistí na své straně pochybení, navrhne v této zprávě kupujícímu spotřebiteli způsob nápravy. V případě, že Kupující spotřebitel na daný způsob nápravy přistoupí, je celá záležitost k oboustranné spokojenosti vyřízena. Pokud na ni kupující spotřebitel nepřistoupí a k vzájemné dohodě nedojde, může se kupující spotřebitel se svou stížností obrátit na orgán dohledu, kterým je Česká obchodní inspekce. V případě, že se smluvní strany nedohodnou na smírném vyřešení jejich sporů, může se kterákoliv z nich obrátit na příslušný soud.
 5. Prodávající je povinen dodržovat kodex chování, který je vyvěšený na stránkách e-shopu – viz soubor PDF.
 6. Vztahy, které vzniknou na základě kupní smlouvy, budou posuzovány podle práva, vyplývajícího z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008, o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy. Případné spory budou řešeny před soudy, jejichž pravomoc bude určena v souladu s nařízením Rady (ES) č. 44/2001, o soudní příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech.
 7. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
 8. Tyto VOP vstupují v platnost dnem 27.3.2014.

Nabídka

KONTAKT

Nabídka

Zobrazit vše
Žádné výsledky hledání.
Roztřídit

Vytvořte si bezplatný účet aby ukládat si oblíbené položky.

Přihlaste se